Історична довідка

Кафедра фармакотерапії є першою клінічною кафедрою в системі вищої фармацевтичної освіти СРСР, вона була заснована 1 лютого 1985 року у Харківському державному фармацевтичному інституті. Головним завданням курсу фармакотерапії є засвоєння майбутніми провізорами принципів медикаментозної фармакотерапії окремих нозологічних груп захворювань, лікарської корекції порушень функцій організму раціональним, ефективним та безпечним використанням лікарських засобів у практиці охорони здоров’я. На посаду завідувача кафедри був обраний доктор фармацевтичних наук Б.А.Самура.

Науково-дослідна робота кафедри з часу її утворення здійснюється за двома напрямками: вивчення залежності між хімічною будовою і фармакологічною дією нових, вперше синтезованих чи природних сполук на організм лабораторних тварин в умовах гострого та хронічного експерименту та до клінічні дослідження специфічної активності нових високоефективних сполук або нових лікарських форм.

У 1986 році на кафедрі був відкритий курс «Перша долікарська допомога», метою якої є навчання студентів невідкладним методам надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках.

У 1991 році було відкрито курс «Фармакокінетика», основною метою якого є одержання студентами знань та практичних навиків у встановленні зв’язку між концентрацією лікарських речовин у тканинах організму людини і фармакотерапевтичним ефектом, що сприяє розробці оптимальних схем лікування для проведення раціональної фармакотерапії.

Науково-дослідна діяльність на кафедрі фармакотерапії проводилась у тісному співробітництві з кафедрами фармакології Московського медичного стоматологічного інституту (завідувач кафедри проф. Ю.Ф.Крилов), Російського університету дружби народів (завідувач кафедри – член кореспондент РАМН,професор В.К. Лепахін), Чернівецького медичного інституту (завідувач кафедри – професор Ю.І.Іванов) і кафедрою фармацевтичної хімії Каунаського медичного інституту (завідувач кафедри доцент Е.Л.Тарасявіцюс), кафедрами органічної хімії (завідувач кафедри – проф. Б.А.Прийменко), біохімії (завідувач кафедри – професор М.І.Романенко) і фармакології (завідувач кафедри – професор В,В,Дунаєв) Запорізького медичного інституту, кафедрами фармакогнозіі Ярославського медичного інституту (завідувач кафедри – професор Н.С.Фурса) і науково-дослідним інститутом терапії АМН України (директор – академік РАМН, НАН і АМН України, професор Л.Т.Мала).

З 1992 року на кафедрі працює аспірантура, а з 1995 року – докторантура. За станом на 1 липня 2004 року під керівництвом заслуженого діяча науки і техніки України, академіка АНТК України, доктора фармацевтичних наук, професора Б.А.Самури, захищено 24 докторських і 90 кандидатських дисертацій.

З 2003 року на кафедрі починають читати лекції і проводити заняття з першої долікарської допомоги, фармакокінетики та фармакотерапії зі студентами іноземного факультету, які навчаються англійською мовою.

Починаючи з 1993 року кафедрою щорічно проводяться загальноукраїнські науково-практичні конференції «Ліки-людині» за участю фахівців з інших країн. На конференціях обговорюються питання діагностики, клініки, фармакотерапії захворювань людини, результати клінічної апробації нових лікарських препаратів, методи проведення цілеспрямованого синтезу і фармакологічного скринінгу нових синтетичних і виділених з лікарських рослин органічних речовин з метою створення на їх основі нових лікарських засобів.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: фармакотерапія, загальна фармакокінетика, перша долікарська допомога, загальна хірургія, нервові та психічні хвороби, шкірні та венеричні хвороби, хірургія та терапія в екстремальних умовах.

З квітня 2005 року кафедру очолювала доктор медичних наук, професор Л.В.Деримедвідь (2005 – 2008), з жовтня 2008 року – професор Б.А.Самура (2008 – 2011).

З 1 вересня 2011 року завідуючим кафедри фармакотерапії був обраний доктор медичних наук Кіреєв І.В. У цей час особлива увага приділяється методичній, науковій, лікувальній та профорієнтаційній роботі кафедри, налагодженню міжнародних зв’язків. На кафедрі проведено капітальний ремонт приміщень. Створено навчально-тренінговий клас для відпрацювання студентами практичних навичок надання першої долікарської допомоги та догляду за хворими, який обладнаний фантомами та тренажерами, засобами для догляду за тяжкохворими та немовлятами, наочними навчальними плакатами.

Велика увага придiляється пiдготовцi наукових кадрів та проведенню наукових дослiджень. Визначений та оновлений напрямок клінічно-експериментальних наукових досліджень. Основними науковими напрямками кафедри є: вивчення фармакотерапії туберкульозу, фармакокінетики протитуберкульозних препаратів та фармакогенетичних особливостей хворих; фармакотерапія больових синдромів, тривожних і вегетативних розладів, антибіотикоасоційованої діареї; використання мультимодальної анальгезії як безпечної фармакотерапії післяопераційного больового синдрому.

З метою вивчення та обміну досвідом викладання дисциплін в інших країнах світу, а також з метою налагодження міжнародних зв’язків професор І.В.Кіреєв перебував з візитом у медичних ВНЗ та виступав з доповідями на науково-практичних конференціях у країнах Європи (Хорватія, Бельгія, Нідерланди, Польща, Франція), СНД (Казахстан, Азербайджан, Грузія, Киргизстан, Таджикистан, Вірменія), США (Чикаго) та Азії (Монголія); були підписані договори про співробітництво з Киргизькою державною медичною академією імені І.К.Ахунбаєва, Тбіліським державним медичним університетом, Варшавським медичним університетом, медичним університетом Улан-Батора. Співробітництво із зарубіжними вузами та участь у міжнародних конференціях, симпозіумах дає можливість ознайомитися з досвідом у сфері освіти і науки, підвищити якість викладання та наукових досліджень.

Нині на кафедрі викладаються такі дисципліни: фармакотерапія, загальна фармакокінетика, фармакотерапія з фармакокінетикою, перша долікарська допомога, маніпуляційна техніка, догляд за хворими, фактори і механізми фармакологічної активності та токсичності ліків на етапах фармакокінетики.