Scientific papers for 2014

Printed works of the Department of Pharmacotherapy

 1. Киреев И.В.. Современная фармакотерапия синдрома раздраженного кишечника/ И.В. Киреев, Н.В. Жаботинская, О.О. Рябова и др. // Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: матеріали ХХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. з між нар. участю (22 травня 2014р.). – Х.: НФаУ, 2014. – С. 211-218
 2. Киреев И.В.. Современная фармакотерапия атопического дерматита у детей с помощью топических ингибиторов/ И.В. Киреев, М.В. Казаринова, Н.В. Жаботинская и др.  // Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: матеріали ХХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. з між нар. участю (22 травня 2014р.). – Х.: НФаУ, 2014. – С. 219-223
 3. Верховодова Ю.В. Фармакотерапия артериальной гипертензии в соответствии с руководством Объединенного национального комитета по предупреждению, распознаванию и лечению артериальной гипертензии 2014 г.(Обзор литературы) / Ю.В. Верховодова, И.В. Киреев, М.Г Бакуменко, и др.// Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення  лікарських  засобів :  матеріали XXXІ  Всеукр.  наук.-практ. конф. з міжнар. участю (22  травня 2014  року). –  Х. : НФаУ, 2014. – С. 163-170
 4. Кашута В.Е.. Плазмаферез в комплексной терапии внутренних болезней / В.Е. Кашута, М.Г. Бакуменко, И.Б. Книженко и др. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення  лікарських  засобів :  матеріали XXXІ  Всеукр.  наук.-практ.  конф.  з  міжнар.  участю (22  травня 2014  року). –  Х. : НФаУ, 2014. – С. 205-210
 5. Рябова О.А. Современная фармакотерапия никотиновой зависимости в лечении хронической обструктивной болезни легких / О.А. Рябова, М.Г. Бакуменко, И.Б. Книженко и др. // Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: матеріали ХХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. з між нар. участю (22 травня 2014р.). – Х.: НФаУ, 2014. – С. 261-267
 6. Савохина М.В. Новые подходы к фармакотерапии саркоидоза/ М.В. Савохина, И.В. Киреев, И.Б. Книженко и др.// XXXI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Ліки – людині, 22 травня 2014 р. – Х.: НФаУ, 2014. – С. – 268-275.
 7. Трищук Н.М. Современные подходы к фармакотерапии сахарного диабета 2 типа / Н.М.Трищук, М.Г.Бакуменко, Т..В. Шевела, С.Г.Кубата // Матеріали XXXI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів». ––Х., 2014. – С.305-310
 8. Киреєв И.В. Досвід клінічного використання специфічного імуноглобуліну g людини при лікуванні хворих на герпетичні менінгоенцефаліти/ И.В. Киреєв, М.В. Казаринова, В.М. Козько, А.В. Сохань, А.А. Гойденко, Л.І. Маркуш // Матеріали ХХX Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів», 22 травня 2014 р. – Х.:НФаУ. 2014. – С. 227-231.
 9. Деримедвідь Л.В. Вплив комбінованої антигіпертензивної і гіполіпідемічної терапії на рівні адипонектинемії у хворих на артеріальну гіпертензію/ Л.В. Деримедвідь, І.О. Снігурська, Л.М. Грозна,  В.М. Хіжняк, О.О. Завгородній,  М.В. Зівзах // Ліки– людині .Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: матеріали XXXІ Всеукр. наук. Практ. Конф.з міжнар. Участю (22 травня 2014 року). – Х. : НФаУ, 2014.- С. 181-185
 10. Смілянська М.В. Розробка способів визначення вірусного навантаження /М.В. Смілянська, С.Д. Перемот, Н.В. Кашпур// Медичні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень : тез. доп. міжнар. наук.-практ. конф., м.Львів, 25-26 жовт.  2014 р. –Л., 2014. – С. 119 – 122.
 11. Деримедвідь Л.В. Нефротоксичність як прояв побічної дії ліків /Л. В. Деримедвідь, С. М. Дроговоз, О В. Матвєєва, І. В.Киреїв, В. П. Вереітинова //Український біофармацевтичний журнал.- 2014.- №5(№34)-  С.59-61
 12. Лебедь Л.В. Сравнительный анализ психоэмоционального состояния больных туберкулезом легких // Л.В. Лебедь, И.В. Киреев, А.А. Ляшенко и др../ Хирургия, морфология, лимфология. –Бишкек, 2014. – Т.11, №32 – С. 91-93
 13. Деримедвідь Л.В. Дослідження впливу нової ранозагоювальної мазі на морфогенез повно шарових вирізаних ран шкіри у фізіологічно здорових щурів та на тлі діабетогенного стану / Л.В. Деримедвідь, О.В. Цулун // Морфологія. – 2014. – Том 8, №2. – С. 20-29.
 14. Цулун О.В. Дослідження гострої токсичності комбінованих мазей природного походження / О.В. Цулун, Л.В. Деримедвідь, Ю.В. Зеленін // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: збірник наукових праць. – Київ; Луганськ, 2014. – Випуск 1 (121). – С.264-272.
 15. Трищук Н.М. Хроническое обструктивное заболевание легких: современный взгляд на фармакотерапию обострений (часть 2)// Н.М. Трищук, М.Г. Бакуменко, М.М. Кочуєва, М.В. Савохіна, О.А. Качанова // Сімейна медицина.-2014. – №3. – С. 28-34 (фаховий журнал
 16. Трищук Н.М. Особенности фармакотерапии сахарного диабета 2-го типа / Н.М. Трищук // Анали Мечниковського Інституту. – 2014. – №1. – С. 66-74
 17. Трищук Н.М. Возможности клинического применения Аденозилметионина / Н.М. Трищук // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: зб.наук.праць. –Київ – Луганськ, 2014. – Випуск 1(121). – С.248-263
 18. Романенко Н. И. Синтез, физико-химические и биологические свойства 8-аминозамещенных 7-(2-арил-2-оксоэтил)ксантинов / Н.И. Романенко, М.В. Назаренко, В.И. Корниенко, Б.А. Самура, О.А. Пахомова // Химико-фармацевтический журнал. – Москва, 2014. –  Т.48, № 8. – С. 24-27 (фаховий журнал)
 19. Б.А. Самура Исследование зависимости острой токсичности, анальгетической и антиэкссудативной активности от химической структуры аммониевых солей 3-метил-7-ацетилметилксантинил-8-n′-гидроксиэтилпиперазиния / Б.А. Самура, Л.В. Григорьева, И.Б. Самура // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – Київ-Луганськ, 2014. – Вип. 3 (123). – С. 89-97 (фахове видання)
 20. Корнієнко В.І. Дослідження впливу бенфураму на морфологію нирок при експериментальній нирковій недостатності у щурів / В.І. Корнієнко, Б.А. Самура, О.В. Ладогубець // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – Київ-Луганськ, 2014. – Вип. 3 (123). – С. 139-150 (фахове видання)
 21. Корнієнко В. І.. Вплив бенфураму на функцію нирок при пригніченні діяльності ренінvан-гіотензинv-альдостеронової системи / В. І. Корнієнко, Б. А. Самура // Український біофармацевтичний журнал. – Х.: НФаУ., 2014. – №5(34). – С. 30-33
 22. Волянський А.Ю. Порівняння імуногенності і білкового складу експериментальної та офіцінальної віросомальних протигрипозних вакцин [Електронний ресурс]/ А.Ю. Волянський, М.С .Погоріла, О.А. Романова, Т.И. Давидова, А.В. Мартинов, Н.І. Ігумнова, Т.А. Сидоренко,  В.І. Юхименко, С.Д. Перемот, М.В. Смілянська.// Анали Мечниківського інституту – 2014. – № 3. – С.13-18. – Режим доступу до журналу: www.imiamn.org.ua/journal.htm
 23. Деримедведь Л.В. Влияние комплексной мази «СКД» на цитокиновый ответ в условиях каррагенинового у крыс  /Л.В. Деримедведь, Е.В. Цулун, Т.В. Горбач,И.В. Чурилова, А.М. Ищенко //Цитокины и воспаление . – 2014.- Т.13, №1. – С.93.
 24. Кириченко О.М., Кириченко О.А., Матіяш О.М. Оцінка фармакотерапії хворих на цукровий діабет ІІ типу в умовах стаціонару/ О.М. Кириченко, О.А. Кириченко, О.М. Матіяш // Клінічна фармація. – Х.: НФаУ. 2014. – Т.18, №1. – С. 35-38.
 25. Пат. 93686 України На Корисну Модель, МПК A61K 9/06 (2006.01), A61K 31/05 (2006.01), A61P 17/02 (2006.01). Фармацевтична Композиція У Вигляді Мазі З Протизаальною Та Репаративною Активністю/ Деримевідь Л.В., Рубан  О.А.,Цулун О.В., Пуляєв Д.С.; Власник Національний Фармацевтичний Університет. – № 93686; заявл. 12.05.2014; опубл. 10.10.2014, Бюл. № 19/2014. – 6 с.
 26. Пат. 86773України, МПК 2013.01 C07D 473|00/ Піперидинова сіль 3-метил-7-b-метоксіетил-ксантиніл-8-тіоетанової кислоти, яка проявляє нейролептичну дію / Самура Борис Андрійович, Пахомова Ольга Олександрівна, Корнієнко Вікторія Іванівна, Романенко Микола Іванович; власник Запорізький державний медичний університет, Пахомова О.О., Романенко М.І. – № u 2013 08699; заявл. 10.07.2013; опубл. 10.01.2014, Бюл. №1. – 4 с.
 27. Пат. 86541 Україна на корисну модель, МПК А61К 36/74, А61К 135/00, А61Р 31/04. Спосіб одержання ліпофільного комплексу з антимікробною активністю / Н.С. Юрченко , Т.В. Ільїна, А.М. Ковальова, О.В. Очкур, Н.В. Кашпур, І.В. Кіреєв, А.Ю. Волянський; заявник  Юрченко Н.С., Ільїна Т.В., Ковальова А.М., Очкур О.В., Кашпур Н.В., Кіреєв І.В., Волянський А.Ю., власник Національний фармацевтичний університет – № U 201303976; завл. 01.04.2013., опубл. 10.01.2014, Бюл. 1. – 4 с.