Історична довідка

Кафедра фармакотерапії є першою клінічною кафедрою в системі вищої фармацевтичної освіти СРСР, вона була заснована 1 лютого 1985 року у Харківському державному фармацевтичному інституті. Головним завданням курсу фармакотерапії є засвоєння майбутніми провізорами принципів медикаментозної фармакотерапії окремих нозологічних груп захворювань, лікарської корекції порушень функцій організму раціональним, ефективним та безпечним використанням лікарських засобів у практиці охорони здоров’я. На посаду завідувача кафедри був обраний доктор фармацевтичних наук Б.А.Самура.

Науково-дослідна робота кафедри з часу її утворення здійснюється за двома напрямками: вивчення залежності між хімічною будовою і фармакологічною дією нових, вперше синтезованих чи природних сполук на організм лабораторних тварин в умовах гострого та хронічного експерименту та до клінічні дослідження специфічної активності нових високоефективних сполук або нових лікарських форм.

У 1986 році на кафедрі був відкритий курс «Перша долікарська допомога», метою якої є навчання студентів невідкладним методам надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках.

У 1991 році було відкрито курс «Фармакокінетика», основною метою якого є одержання студентами знань та практичних навиків у встановленні зв’язку між концентрацією лікарських речовин у тканинах організму людини і фармакотерапевтичним ефектом, що сприяє розробці оптимальних схем лікування для проведення раціональної фармакотерапії.

Науково-дослідна діяльність на кафедрі фармакотерапії проводилась у тісному співробітництві з кафедрами фармакології Московського медичного стоматологічного інституту (завідувач кафедри проф. Ю.Ф.Крилов), Російського університету дружби народів (завідувач кафедри – член кореспондент РАМН,професор В.К. Лепахін), Чернівецького медичного інституту (завідувач кафедри – професор Ю.І.Іванов) і кафедрою фармацевтичної хімії Каунаського медичного інституту (завідувач кафедри доцент Е.Л.Тарасявіцюс), кафедрами органічної хімії (завідувач кафедри – проф. Б.А.Прийменко), біохімії (завідувач кафедри – професор М.І.Романенко) і фармакології (завідувач кафедри – професор В,В,Дунаєв) Запорізького медичного інституту, кафедрами фармакогнозіі Ярославського медичного інституту (завідувач кафедри – професор Н.С.Фурса) і науково-дослідним інститутом терапії АМН України (директор – академік РАМН, НАН і АМН України, професор Л.Т.Мала).

З 1992 року на кафедрі працює аспірантура, а з 1995 року – докторантура. За станом на 1 липня 2004 року під керівництвом заслуженого діяча науки і техніки України, академіка АНТК України, доктора фармацевтичних наук, професора Б.А.Самури, захищено 24 докторських і 90 кандидатських дисертацій.

З 2003 року на кафедрі починають читати лекції і проводити заняття з першої долікарської допомоги, фармакокінетики та фармакотерапії зі студентами іноземного факультету, які навчаються англійською мовою.

Починаючи з 1993 року кафедрою щорічно проводяться загальноукраїнські науково-практичні конференції «Ліки-людині» за участю фахівців з інших країн. На конференціях обговорюються питання діагностики, клініки, фармакотерапії захворювань людини, результати клінічної апробації нових лікарських препаратів, методи проведення цілеспрямованого синтезу і фармакологічного скринінгу нових синтетичних і виділених з лікарських рослин органічних речовин з метою створення на їх основі нових лікарських засобів.

З квітня 2005 року кафедру очолювала доктор медичних наук, професор Л.В.Деримедвідь (2005 – 2008), з жовтня 2008 року – професор Б.А.Самура (2008 – 2011).

З 1 вересня 2011 року завідуючим кафедри фармакотерапії був обраний доктор медичних наук Кіреєв І.В. У цей час особлива увага приділяється методичній, науковій, лікувальній та профорієнтаційній роботі кафедри, налагодженню міжнародних зв’язків. На кафедрі проведено капітальний ремонт приміщень. Створено навчально-тренінговий клас для відпрацювання студентами практичних навичок надання першої долікарської допомоги та догляду за хворими, який обладнаний фантомами та тренажерами, засобами для догляду за тяжкохворими та немовлятами, наочними навчальними плакатами.

Велика увага придiляється пiдготовцi наукових кадрів та проведенню наукових дослiджень. Визначений та оновлений напрямок клінічно-експериментальних наукових досліджень. Основними науковими напрямками кафедри є: вивчення фармакотерапії туберкульозу, фармакокінетики протитуберкульозних препаратів та фармакогенетичних особливостей хворих; фармакотерапія больових синдромів, тривожних і вегетативних розладів, антибіотикоасоційованої діареї; використання мультимодальної анальгезії як безпечної фармакотерапії післяопераційного больового синдрому.

З метою вивчення та обміну досвідом викладання дисциплін в інших країнах світу, а також з метою налагодження міжнародних зв’язків професор І.В.Кіреєв перебував з візитом у медичних ВНЗ та виступав з доповідями на науково-практичних конференціях у країнах Європи (Хорватія, Бельгія, Нідерланди, Польща, Франція), СНД (Казахстан, Азербайджан, Грузія, Киргизстан, Таджикистан, Вірменія), США (Чикаго) та Азії (Монголія); були підписані договори про співробітництво з Киргизькою державною медичною академією імені І.К.Ахунбаєва, Тбіліським державним медичним університетом, Варшавським медичним університетом, медичним університетом Улан-Батора. Співробітництво із зарубіжними вузами та участь у міжнародних конференціях, симпозіумах дає можливість ознайомитися з досвідом у сфері освіти і науки, підвищити якість викладання та наукових досліджень.

Одним з досягнень кафедри є організація освітніх курсів з поглибленого вивчення дисципліни «ПДД» розділу «Флеботомія» понад обсяги, що встановлені навчальними планами.

У 2014-2015 н.р. за вагомий внесок у профорієнтаційну роботу кафедра відзначена дипломом у номінації «Найкращий організатор».

На кафедрі працює СНТ. Під керівництвом викладачів кафедри студенти вивчають сучасні аспекти фармакотерапії різних захворювань. Щомісячно проводяться засідання СНТ, на яких висвітлюються проблеми, актуальні для сучасної фармацевтичної й медичної науки, обговорюються перспективи подальшого вивчення сучасних аспектів фармакотерапії різноманітних захворювань, а також надання ПДД при невідкладних станах. Учасники СНТ беруть активну участь у різноманітних науково-практичних конференціях, де виступають з доповідями та гідно представляють кафедру і університет.

Достатня кількість учасників СНТ дозволила відкрити на Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих вчених  “Актуальні питання створення  нових лікарських засобів” секцію «Сучасна фармакотерапія».

Колективом кафедри проводиться активна профорієнтаційна робота у 6-ти загальноосвітніх школах м. Харкова та 2-х медичних коледжах (Ізюмський та Красноградський). Щорічно серед учнів медичних коледжів м. Ізюм та м. Красноград проводяться пілотні тестування та організовуються відвідування Днів відкритих дверей НФаУ. У закріплених ЗОШ м. Харкова протягом року укладаються договори та додатки до договору, роздається наглядний матеріал про НФаУ, читаються лекції про умови вступу до НФаУ, вручаються Дипломи за творчу співпрацю директорам, завучам та вчителям ЗОШ. Організовано та проведено розширене засідання СНТ за участю школярів шкіл з метою ознайомлення майбутніх абітурієнтів з кращими студентами та викладачами НФаУ.

Викладачі кафедри активно проводять виховну роботу серед студентів НФаУ. Серед заходів з виховної роботи є читання лекцій студентам з лекторію «Здоров’я та пропаганда здорового способу життя»: «Профілактика грипу та гострих респіраторних захворювань», «Запобігання захворюванням, що передаються статевим шляхом», «Шкідливий вплив куріння на організм людини». Викладачами кафедри проводиться просвітницька робота з метою підвищення активності вакцинації студентів проти грипу та особистий приклад викладачів кафедри.

З метою патріотичного та культурного виховання студентів відвідують Музей історії ДП «Завод імені Малишева», Харківський Історичний Музей, Концерт Українського народного хору ім. Г. Верьовки, Харківський академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка, театр «Березіль», театр «Мадригал», Харківський академічний театр музичної комедії. Харківський державний академічний театр ляльок імені В. А. Афанасьєва, Філармонію та ін.

Нині на кафедрі викладаються такі дисципліни: фармакотерапія, загальна фармакокінетика, фармакотерапія з фармакокінетикою, перша долікарська допомога, маніпуляційна техніка, догляд за хворими, фактори і механізми фармакологічної активності та токсичності ліків на етапах фармакокінетики.

Згідно моніторингового дослідження щодо діяльності кафедр і роботи науково-педагогічних працівників у 2018-2019 н.р. відповідно до вимог Міжнародного стандарту ISO 9001:2008, на виконання Закону України «Про освіту», «Про вищу освіту», керуючись положеннями «Про рейтингове оцінювання діяльності кафедр» кафедра фармакотерапії є переможцем першого ступеня у номінації «Краща кафедра НФаУ» ТОП-10.

·                   Доц. Жаботинська Н.В. нагороджена почесною грамотою Обласної ради (травень 2020р.)

·                   Доц. Рябова О.О. нагороджена дипломом І ступеня переможця у номінації “Кращий кандидат наук НФаУ” 2019

·                   Доц. Жаботинська Н.В. нагороджена диплом ІІІ ступеня переможця у номінації “Кращий кандидат наук НФаУ” 2019

·                   Ас. Цеменко К.В. та Толмачова К.С. у інтелектуально-творчому конкурсі «Битва факультетів», виступаючи за команду фармацевтичного факультету посіли І місце в номінації «Глядацький вибір». Крім того, асистенти були нагороджені почесною подякою від ректора НФаУ за активну участь.

·                   Ас. Толмачова К.С. разом зі командою студентів в інтелектуальній шоу-грі «Chemical Battle» посіли ІІІ місце.

·                   Колектив кафедри фармакотерапії посів ІІ місце у номінації «Найкращі млинці» на благодійному марафоні «Весела Масляна», 25 лютого 2020 р.