Навчальні дисципліни

Перша долікарська допомога:

Основними цілями вивчення дисципліни «Перша долікарська допомога» є: вироблення у студентiв знань, умінь та навичок з надання невідкладної допомоги при ранах та кровотечах, опiках та вiдмороженнях, вивихах та переломах кісток, черепно-мозковій травмі, пошкодженнях грудної клітини, шоці, колапсi, термiнальних станах, гострій хірургічній інфекції, невідкладних станах у хворих хiрургiчними i терапевтичними захворюваннями, отруєннях, укусах тварин, раптових пологах. У результаті вивчання дисципліни студенти отримують знання про причини виникнення та основні клінічні прояви різних невідкладних станів, алгоритм надання першої долікарської допомоги при різних невідкладних станах та практичні навички зі здійснення догляду за тяжкохворими (проводження обробки шкіри, ротової порожнини, очей, носових ходів, вух, промежини, профілактики пролежнів тощо, годування тяжкохворих), накладання різних видів бинтових пов’язок, асептичних пов’язок, здійснювання тимчасової зупинки кровотеч, проводження транспортної іммобілізації за допомогою стандартних шин та підручних засобів, оцінювання функціонального стану пацієнта (вимірювання АТ, ЧСС, ЧДР та ін.), проводження серцево-легеневої реанімації, надання першої долікарської допомоги при стенокардії, iнфарктi мiокарду, нападі бронхіальної астми, iнсультi, гіпер- та гіпоглікемічній комi, нападі епілепсії, шоці, отруєннях, укусах комах та тварин, раптових пологах тощо.

Рекомендована література:

 1. Самура Б.А., Черных В.Ф.,Киреев И.В., Самура Б.Б. Первая доврачебная помощь // Х.: НФаУ: Золотые страницы. 2004,- 340 c.
 2. Kireyev I.V., Samura B.A., Samura B.B. et al. Manual to practical classes in first medical aid: textbook // NUPh, 2010 – 180 P.

 3. Андрющенко В.П., Кушта Ю.Ф., Андрющенко Д.В. та ін. Перша долікарська допомога // Львів.: Львівський національний медичний університет. 2011.- 351 с.

Фармaкотерапiя з фармакокінетикою:

Основними цілями вивчення дисципліни «Фармакотерапія з фармакокінетикою» є: формування у студентів знань щодо основних фармакокінетичних процесів, взаємодії лікарських засобів між собою, етіології, патогенезу, клінічних проявів поширених захворювань, принципів раціональної фармакотерапії різних захворювань, а також вироблення у студентiв умінь та навичок щодо складання схем раціональної та безпечної фармакотерапії різних захворювань, визначати оптимальні комбінації лікарських засобів при проведенні фармакотерапії. У результаті вивчання дисципліни студенти отримують знання щодо основних фармакокінетичних процесів, взаємодії лікарських засобів між собою, етіології, патогенезу, клінічних проявів поширених захворювань, принципів раціональної фармакотерапії різних захворювань та навчаються складати схеми раціональної та безпечної фармакотерапії поширених захворювань згідно клінічних протоколів лікування затверджених МОЗ України та сучасними European Guideline, визначати оптимальні комбінації лікарських засобів при проведенні фармакотерапії.

Рекомендована література:

 1. Самура Б.А., Рябова О.О., Ромасько Н.В., Самура Б.Б., Кіреєв І.В., Деримедвідь Л.В. Фармакотерапія з фармакокінетикою: навч. посіб. // Х.: НфаУ, 2010 – 228 c.
 2. Самура Б.А., Сінціцький А.С., Черних В.П., Кіреєв І.В. и др. Фармакотерапія: У 2 кн. – Кн. 1: Підручник для студ. фарм. вузів і фак-тів. – 3-є вид., перероб. і допов. // К.: ВСВ «Медицина», 2012 – 952 с.
 3. Самура Б.А., Сінціцький А.С., Черних В.П., Кіреєв І.В. и др. Фармакотерапія: У 2 кн. – Кн. 2: Підручник для студ. Фарм. вузів і фак-тів. – 3-є вид., перероб. і допов. // К.: ВСВ «Медицина», 2012 – 792 с.
 4. Крайдашенко О.В., Купновицька І.Г., Деримедвідь Л.В. та ін. Фармакотерапія: підручник для студ. фарм. ф-тів. – вид. 2 // Вінниця: Нова книга, 2013 – 644 с.
 5. Joseph T. Dipiro, Robert L. Talbert, et. All. Pharmacotherapy: a pathophysiologic approach. – 8 edition // McGraw-Hill Companies. 2011 – 2700 P.

Фармакотерапія:

Основними цілями вивчення дисципліни «Фармакотерапія» є: формування у студентів знань про загальний план раціональної медикаментозної терапії основних захворювань, клінічного розуміння щодо раціональних підходів до лікування конкретного хворого з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта, фармакологічних, фармакокінетичних властивостей лікарських засобів та їх побічних ефектів, а також вироблення у студентiв умінь та навичок щодо складання схем раціональної та безпечної фармакотерапії різних захворювань, визначати оптимальні комбінації лікарських засобів при проведенні фармакотерапії У результаті вивчання дисципліни студенти отримують знання щодо етіології, патогенезу, клінічних проявів поширених захворювань, принципів раціональної фармакотерапії різних захворювань та вміють складати схеми раціональної та безпечної фармакотерапії поширених захворювань згідно клінічних протоколів лікування затверджених МОЗ України та сучасними European Guideline, визначати оптимальні комбінації лікарських засобів при проведенні фармакотерапії.

Рекомендована література:

 1. Самура Б.А., Рябова О.О., Ромасько Н.В., Самура Б.Б., Кіреєв І.В., Деримедвідь Л.В. Фармакотерапія з фармакокінетикою: навч. посіб. // Х.: НфаУ, 2010 – 228 c.
 2. Самура Б.А., Сінціцький А.С., Черних В.П., Кіреєв І.В. и др. Фармакотерапія: У 2 кн. – Кн. 1: Підручник для студ. фарм. вузів і фак-тів. – 3-є вид., перероб. і допов. // К.: ВСВ «Медицина», 2012 – 952 с.
 3. Самура Б.А., Сінціцький А.С., Черних В.П., Кіреєв І.В. и др. Фармакотерапія: У 2 кн. – Кн. 2: Підручник для студ. Фарм. вузів і фак-тів. – 3-є вид., перероб. і допов. // К.: ВСВ «Медицина», 2012 – 792 с.
 4. Крайдашенко О.В., Купновицька І.Г., Деримедвідь Л.В. та ін. Фармакотерапія: підручник для студ. фарм. ф-тів. – вид. 2 // Вінниця: Нова книга, 2013 – 644 с.
 5. Joseph T. Dipiro, Robert L. Talbert, et. All. Pharmacotherapy: a pathophysiologic approach. – 8 edition // McGraw-Hill Companies. 2011 – 2700 P.

Загальна фармакокінетика:

Основними цілями вивчення дисципліни «Загальна фармакокінетика» є: вироблення у студентів знань i придбання практичних навичок щодо встановлення кореляцiйних зв’язкiв мiж концентрацiєю лiкарського препарату (або) його метаболiтiв у бiологiчних рiдинах i тканинах з фармакотерапевтичним ефектом, що дозволить майбутньому провiзору самостiйно розробляти оптимальнi схеми лiкування для проведення рацiональної фармакотерапiї.

У результаті вивчання дисципліни студенти отримують знання проосновнi фармакокiнетичнi параметри; закономiрностi всмоктування лікарських засобів при пероральному, сублінгвальному, букальному, інгаляційному, внутрішкірному, підшкірному, внутрисудинному, нашкірному шляхах введення; механізми, що впливають на ступінь всмоктування лікарських засобів; закономiрностi розподілення лікарських засобів в органах та тканинах людини; фактори, що впливають на ступінь розподілення лікарських засобів; закономiрностi бiотрансформацiї лікарських засобів; фактори, що впливають на бiотрансформацiю лікарських засобів в організмі людини; закономiрностi виведення лiкарських засобiв нирками, печінкою, легенями, шкірою та іншими шляхами екскреції речовин; фактори, що впливають на ступінь та швидкість екскреції лікарських засобів з організму людини; особливостi фармакокiнетики при захворюваннях нирок, печінки, захворюваннях серцево-судинної системи; особливості фармакокінетики у дітей та осіб літнього віку; основні фармакокінетичні, фармакокінетично-фармакодинамічні, фармакодинамічні моделі; види лікарських засобів залежно від співвідношення концетрація-фармакологічний ефект; показники, що застосовуються в терапевтичному моніторингу лікарських засобів та навчаються розраховувати основнi фармакокiнетичнi параметри, що характеризують всмоктування лікарських засобів i iнтерпретувати їх при iндивiдуальному пiдборi ефективних i безпечних лiкарських засобiв; розраховувати основні фармакокiнетичнi параметри, що характеризують розподіл лікарських засобів i інтерпретувати їх при індивідуальному пiдборi ефективних i безпечних лікарських засобів; розраховувати основні фармакокiнетичнi параметри, що характеризують бiотрансформацію лікарських засобів i інтерпретувати їх при iндивiдуальному пiдборi ефективних i безпечних лiкарських засобiв; розраховувати основнi фармакокiнетичнi параметри, що характеризують екскрецію лікарських засобів i iнтерпретувати їх при iндивiдуальному пiдборi ефективних i безпечних лiкарських засобiв; розраховувати основнi фармакокiнетичнi параметри при захворюваннях нирок, печінки, захворюваннях серцево-судинної системи, у дітей та осіб літнього віку; розраховувати основнi фармакокiнетичнi параметри при застосуванні однокамерної та багатокамерної фармакокінетичних моделей; розраховувати основні фармакокiнетичнi параметри фармакокінетично-фармакодинамічних моделей.

 1. Самура Б.А., Дралкин А.В. Фармакокинетика: Учебник // Х.: Основа. 1996,-288c.
 2. Самура Б.А., Самура Б.Б., Клiщ I.М., Крилов Ю.Ф. Загальна фармакокiнетика: підручник // Тернопiль.: Укрмедкника. 2009,- 356 c.

 

Маніпуляційна техніка:

Основними цілями вивчення дисципліни «Маніпуляційна техніка» є: вироблення у студентiв знань i придбання практичних навичок щодо методів та способів стерилізації інструментарію, дезинфекції, виконання різних маніпуляцій, лікувальних та фізіотерапевтичних процедур, підготовки хворого до інструментальних та рентгенологічних методів досліджень, оцінки та контролю життєво важливих функцій організму людини (АТ, ЧДР, ЧСС та ін.). У результаті вивчання дисципліни студенти отримують знання про способи стерилізації виробів медичного призначення, контролю якості стерилізації, методів дезинфекції; шляхів введення лікарських засобів в організм; видів ін’єкцій, показань, протипоказань, оснащення; поняття про знеболення, види знеболення, показань, протипоказань до проведення маніпуляційних лікувальних процедур, видів фізіотерапевтичних процедур, показань та противопоказань, оснащення, техніки процедури; підготовки хворого до інструментальних та рентгенологічних методів дослідження та отримують практичні навички з проводження обробки рук медичного персоналу, надягання гумових рукавичок, набирання лікарських засобів в шприц з флакону та ампули, проводження різних видів ін’єкцій, оцінювання функціонального стану пацієнта (вимірювання АТ, ЧСС, ЧДР та ін.), виконування різних маніпуляційних лікувальних процедур (промивання шлунку, клізми, катетерізація сечового міхура тощо), проводження найпростіших фізіотерапевтичних процедур, проводження підготовки хворого до інстументальних та рентгенологічних методів дослідження.

Дисципліна за вибором:

Догляд за хворими:

Основними цілями вивчення дисципліни «Догляд за хворими» є: надбання студентами теоретичних знань та оволодіння практичними навичками щодо загальних питань догляду за хворими, особливостей догляду за хворими з захворюваннями та порушеннями функцій нервової, серцево-судинної системи, дихальної системи, шлунково-кишкового тракту, нирок та сечовидільних шляхів, ендокринної системи, спостереження та догляду за інфекційними хворими, а також проведення лікувально-діагностичних процедур, надання невідкладної долікарської допомоги та проведення долікарських реанімаційних заходів. У результаті вивчання дисципліни студенти отримують знання про загальні питання догляду за хворими, особливості догляду за хворими з захворюваннями та порушеннями функцій нервової, серцево-судинної системи, дихальної системи, шлунково-кишкового тракту, нирок та сечовидільних шляхів, ендокринної системи, а також за інфекційними хворими та володіють практичними навичками з проводження гігієнічних заходів тяжкохворим, оцінювання функціонального стану хворого (вимірювання АТ, пульсу, частоти дихальних рухів, температури), виконуванняи лікувальних процедур (очисної клізми, промивання шлунку, закапування крапель у вухо, очі та ніс, здійснювання постановки банок, гірчичників тощо), проводження реанімаційних заходів (непрямого масажу серця, штучної вентиляції легенів).